fbpx
Rosa bild med texten "bilder saknas"

Abstract possible:

 - 

Medverkande konstnärer:
Doug Ashford
Claire Barclay
Goldin+Senneby
Wade Guyton
Mai-Thu Perret

Abstract Possible är ett forskningsprojekt som med samtidskonsten som utgångspunkt undersöker vad abstraktion kan innebära idag. Projektet kommer att utvecklas i samarbete med medverkande värdinstitutioner och organisationer under en tvåårsperiod och inleds med en ”trailerutställning” i C-salen på Malmö Konsthall 11 november 2010 – 16 januari 2011.

Hemlighetsfullhet, opacitet, hermetisk och abstrakt är alla begrepp som ofta används i diskussioner om dagens konst. Dessutom finns det gott om exempel på formell abstraktion, både geometrisk och expressiv, i utställningar, platsspecifika installationer, publikationer och andra projekt. Förutom de många fall där geometrisk abstraktion i konst och design blir till en livsstilssymbol engagerar sig konstnärer i och funderar över arvet efter modernismens abstraktion som ett resultat av högst specifika konstnärliga och ideologiska inriktningar. Men hur förhåller man sig till dessa inriktningar utifrån dagens perspektiv?

Men abstraktion är inte enbart en formell konstruktion. Begreppet abstraktion har även, inom den marxistiska traditionen, använts för att beskriva relationer inom ett kapitalistiskt system. På senare tid har den tillämpningen vidgats till att omfatta den logik och de maktskillnader som uppstått i den postindustriella kapitalistiska ekonomin. Även arbetsförhållanden och produktionsvillkor är relevanta referenspunkter i det sammanhanget. Allt detta sker i en kultur och ekonomi där vi bokstavligen ”lever underkastade abstraktionen”, något som på senare tid kommit att bli tydligare genom den ekonomiska lågkonjunkturen. Eller som konstteoretikern och kritikern Sven Lütticken nyligen formulerade det: ”Vi är abstraktionens ursprungsbefolkning.” I så fall måste vi erkänna abstraktionen som allestädes närvarande, inte olikt den liberala demokratins ideal om transparens. Vad har abstraktionen för potential i ett sådant omtvistat territorium?

Samtidigt är det lätt att identifiera ytterligare ett uttryck för abstraktion, nämligen konstnärers och andra kulturproducenters strategier för avskildhet (lat. ”abstrahere”, att dra sig undan). Här handlar det om abstraktion som en medveten metod för att dra sig undan och ställa sig vid sidan om, ofta i syfte att skapa mer manöverutrymme genom egna – fredade – initiativ. Den här trenden har diskuterats i termer som ”strategisk essentialism” och ”strategisk separatism”. Ibland verkar det vara en reaktion mot ett upplevt tvång att vara spektakulär och tillgänglig, andra gånger mer som en blinkning åt specifika konsthistoriska yttringar. Man kanske kan börja se på dessa abstrakta och diffusa strategier som ett alternativt, kritiskt paradigm som utmanar det upplysningsparadigm som grundar sig i transparens. Eller är det bara ytterligare ett fenomen som bidrar till att göra vår syn på världen mer dunkel?

Abstract Possibles framtida delprojekt kommer att bestå av grupputställningar, separatutställningar, seminarier, workshops, filmvisningar, osv, beroende på utställningsplatsens förutsättningar. Vissa konstnärer kommer att delta i mer än ett delprojekt. Abstract Possible kommer att åtföljas av en serie essäer i tidskriften e-flux.

Abstract Possible kommer att äga rum på bland annat Museo Tamayo i Mexico City (26 mars – 14 augusti, 2011) och på University of the Arts i Zürich (13 maj – 3 juni 2011).

Curator: Maria Lind

Tack till Biograf Spegeln och The Swiss Arts Council Pro Helvetia.